• Document: Vysoká škola logistiky o. p. s. Racionalizace skladového hospodářství ve společnosti J. A. P. (Bakalářská práce)
  • Size: 915.9 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 10:37:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Vysoká škola logistiky o. p. s. Racionalizace skladového hospodářství ve společnosti J. A. P. (Bakalářská práce) Přerov 2011 Romana Müllerová Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a že jsem v práci neporušila autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s prezentačním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným použitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Přerov 2011 …………………………….. podpis Resumé Tato bakalářské práce na téma „Racionalizace skladového hospodářství ve společnosti J.A.P. spol. s r.o.“ se zabývá analýzou současného a plánovaného množství zásob a jejich nároků na skladovací plochu. Na základě získaných hodnot navrhuje dvě různá variantní řešení pro nové skladovací prostory a způsoby uskladnění výrobků. Abstract This bachelor thesis which have theme „Rationalization of warehousing activities in company J.A.P. Ltd.“ deals with analysis of present and planned amount of resources and its demand on stockyard. It suggest two different variant solutions for new stockyards and storage techniques of goods based on gained values Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. Ing. Vladimíru Klapitovi PhD., za cenné připomínky, odborné rady a pomoc, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Obsah ÚVOD ...............................................................................................................................5 1 SKLADOVÁNÍ .........................................................................................................6 1.1 Funkce skladování .............................................................................................6 1.2 Klasifikace skladů ..............................................................................................8 1.3 Funkce skladů ....................................................................................................9 1.4 Systémy skladování .........................................................................................10 1.4.1 Technické systémy skladování ............................................................10 1.4.2 Technologické systémy skladování .....................................................11 1.5 Skladovací zařízení ..........................................................................................12 1.5.1 Mechanizační zařízení na skladování ..................................................13 1.5.2 Regálové systémy ................................................................................16 1.6 Stanovení velikosti skladu ...............................................................................17 2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI J.A.P. .............................................................21 2.1 Produkce společnosti .......................................................................................21 2.2 Systém skladování ...........................................................................................23 3 ANALÝZA SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SPOLEČNOSTI J.A.P. .......24 3.1 Analýza současného stavu ...............................................................................24 3.2 Analýza plánovaného stavu .............................................................................27 4 NÁVRH NA RACIONALIZAČNÍCH OPATŘENÍ ............................................29 4.1 Skladování bez zařízení ...................................................................................31 4.2 Skladování v zařízení .......................................................................................34 5 VYHODNOCENÍ NÁVRHŮ .................................................................................37 5.1 Vyhodnocení I. varianty ..................................................................................37 5.2 Vyhodnocení II. varianty .................................................................................37 ZÁVĚR ..........................................................................................................................40 Seznam použité literatury Seznam zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Úvod Funkce skladování a skladového hospodářství je nedílnou součástí každého logistického řetězce. V současné dob

Recently converted files (publicly available):