• Document: WCZESNA EDUKACJA DZIECKA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
  • Size: 1.82 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 10:56:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

WCZESNA EDUKACJA DZIECKA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WCZESNA EDUKACJA DZIECKA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI Redakcja naukowa Irena Adamek, Zuzanna Zbróg Kraków 2011 © Copyright by Wydawnictwo LIBRON and Authors Kraków 2011 ISBN 978-83-62196-20-3 Recenzent: dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz Redakcja językowa: Krzysztof Malczewski Projekt okładki: LIBRON Skład: LIBRON Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner ul. Ujejskiego 8/1 30-102 Kraków tel. 12 628 05 12 e-mail: office@libron.pl www.libron.pl Spis treści Wstęp 7 UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASACH I–III Irena Adamek Uczenie uczenia się – wspieranie edukacyjne ucznia 11 Beata Oelszlaeger Uczenie się uczniów klas początkowych 31 Beata Sufa Wspomaganie twórczej aktywności językowej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 51 Anna Jakubowicz-Bryx Rozbudzanie motywacji do uczenia się matematyki 69 Mirosława Parlak Wiedza i świadomość ekologiczna uczniów klas trzecich szkół podstawowych 85 EDUKACJA DLA DZIECKA Hanna Krauze-Sikorska Dziecko z utrudnieniami w rozwoju w przestrzeni społecznej klasy szkolnej 105 Aldona Kopik, Monika Zatorska Wielointeligentna edukacja dla dziecka 127 Elżbieta Jaszczyszyn Dziecko w szkole. Przygotowanie szkoły – przygotowanie do szkoły 145 Elżbieta Zyzik Współpraca szkoły z rodzicami dzieci w młodszym wieku szkolnym 165 Zuzanna Zbróg Płeć jako kategoria różnicująca opinie uczniów o szkole 183 NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI – PROFESJONALIZM, KOMPETENCJA I AUTORYTET Jolanta Szempruch Nauczyciel wobec wyzwań edukacyjnych późnej nowoczesności 203 Alena Nelešovská Profesní kompetence učitelů primární a preprimární školy v kontextu evropských přístupů 223 Agnieszka Szplit W obliczu rozlicznych wyzwań – model kompetentnego nauczyciela języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej 233 Amy Cutter-Mackenzie, Barbara Clarke, Phil Smith The Development of Professional Teacher Standards in Environmental Education 249 Anna Szkolak Przesłanie nauczycielskiego autorytetu 259 Iwona Rudek Nauczyciel i jego rola w kształtowaniu postaw dzieci wobec osób chorych i niepełnosprawnych 275 Autorzy 293 Wstęp Do współpracy w przygotowaniu monografii Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności zaproszono specjalistów z różnych ośrodków akademickich w Polsce. W gronie osób zainteresowanych zaproponowaną tematyką znaleźli się przede wszystkim pedagodzy przedszkolni i wczesnoszkolni, ale „wyzwanie” podjęli także pedagodzy innych specjalności, logopedzi i psycholodzy. Motywem przewodnim do rozmyślań – jak wskazuje temat monografii – mia- ły stać się zagadnienia aktualne, stanowiące odpowiedź na nowe wyzwania współ- czesnej kultury, nieustannie zmieniające się wymagania społeczne, często trudne do zaspokojenia potrzeby podmiotów szkolnych. Lektura publikowanych tekstów pokazuje, że – stosownie do zainteresowań badawczych Autorów – analizowa- ne w nich problemy są zróżnicowane, a ich ujęcie ma wieloaspektowy charakter. Czasem stanowią potwierdzenie i uaktualnienie problemów od lat funkcjonują- cych w literaturze przedmiotowej, ukazując je jednak z innego punktu widzenia, czasem zaś poruszają tematykę stosunkowo nową, rzadziej omawianą. Zaproponowane przez Autorów teksty koncentrują się wokół tematyki od- noszącej się do najnowszych trendów w uczeniu się uczniów, motywowaniu ich do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wspomagania różnych rodzajów aktywności badawczej (językowej, matematycznej, środowiskowej, społecznej) z wykorzystaniem urozmaiconych metod i nowatorskich strategii. Warto zwrócić uwagę na skoncentrowanie zainteresowań badawczych wokół edukacji dla dziecka, przez co i Redaktorki, i Autorzy, rozumieją propagowanie takich rozwiązań pedagogicznych, które sprzyjają stymulowaniu szeroko poję- tego rozwoju dziecka. Założenie istnienia różnorodnych „talentów” w każdym człowieku, potencjalnym bazowaniu być może na

Recently converted files (publicly available):