• Document: Wymagania edukacyjne informatyka poziom rozszerzony
  • Size: 1.42 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 10:07:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Wymagania edukacyjne – informatyka – poziom rozszerzony Grażyna Koba, Program nauczania. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony 1. Podstawy algorytmiki i programowania Prezentacja algorytmu liniowego w wybranej notacji 2 3 4 5 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Wie, co to jest algorytm. Wymienia przykłady czynności i działań Określa zależności między problemem, Zapisuje dowolny algorytm w wybranej Przestrzega zasad zapisu algorytmów w Określa dane do zadania oraz wyniki. w życiu codziennym oraz zadań algorytmem a programem przez siebie postaci (notacji). zadanej postaci (notacji). Zna podstawowe zasady graficznego szkolnych, które uważa się za komputerowym. Potrafi samodzielnie zapoznać się z Stosuje poznane metody prezentacji prezentowania algorytmów: algorytmy. Potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy nowym programem edukacyjnym algorytmów w opisie zadań (problemów) podstawowe rodzaje bloków, ich Zna pojęcie specyfikacji zadania. istnieją działania, które nie mają cech przeznaczonym do konstrukcji z innych przedmiotów szkolnych oraz przeznaczenie i sposoby umieszczania Zna wybrane sposoby prezentacji algorytmów, i podać przykłady. schematów blokowych. różnych dziedzin życia. w schemacie blokowym. algorytmów. Przedstawia dokładną specyfikację Potrafi przeprowadzić szczegółową Potrafi samodzielnie zapoznać się z Potrafi narysować (odręcznie) schemat Przedstawia algorytm liniowy w postaci dowolnego zadania. analizę poprawności konstrukcji kompilatorem wybranego języka blokowy algorytmu liniowego. listy kroków. Analizuje poprawność budowy schematu blokowego. programowania. Potrafi napisać prosty program, Podczas rysowania schematów schematu blokowego. Analizuje działanie algorytmu dla Samodzielnie pisze program realizujący wyświetlający napis na ekranie blokowych potrafi wykorzystać Wyjaśnia pojęcia: program wynikowy, przykładowych danych. algorytm liniowy. monitora. Autokształty z edytora tekstu. kompilacja, translacja, interpretacja. Potrafi posłużyć się kompilatorem Określa pojęcia program komputerowy, Realizuje przykładowy algorytm liniowy danego języka. język programowania. w wybranym języku programowania. Potrafi wskazać i poprawić błędy w Zapisuje prosty algorytm liniowy w Wykonuje program i testuje go, programie. wybranym języku programowania. podstawiając różne dane. Potrafi go skompilować i uruchomić. Podstawowe zasady programowania 2 3 4 5 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Zna klasyfikację języków Zapisuje program w czytelnej postaci – Wymienia i omawia modele Wie, jaka jest różnica między językiem Ocenia efektywność działania programowania. stosuje wcięcia, komentarze. programowania. wysokiego poziomu a językiem programu. Zna ogólną budowę programu Rozumie znaczenie i działanie Potrafi prezentować złożone algorytmy wewnętrznym; potrafi określić rolę Wskazuje podobieństwa i różnice i najważniejsze elementy języka podstawowych instrukcji (m.in. (z podprogramami) w wybranym języku procesora i pamięci operacyjnej w dotyczące tworzenia programów programowania – słowa kluczowe, iteracyjnych, wa

Recently converted files (publicly available):