• Document: Segmentacja i wybór rynku docelowego
  • Size: 7.1 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 08:29:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

21/10/2012 Segmentacja i wybór rynku docelowego Dr hab. prof. SGH Teresa Taranko Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Marketingowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej Wybór wartości • Segmentacja rynku • Wybór rynku docelowego • Pozycjonowanie (plasowanie) oferty Tworzenie i dostarczanie wartości Przekazywanie informacji o wartościach • Rozwój produktów i usług • Personel sprzedaży osobistej • Polityka cenowa • Reklama • Rozwój sieci dystrybucji • Promocja sprzedaży • Rozwój usług towarzyszących • Public relations Sukces = satysfakcja nabywców + wzrost wartości firmy Teresa Taranko 1 21/10/2012 Segmentacja rynku to podział nabywców według określonych kryteriów na w miarę jednorodne grupy, nazywane segmentami rynku • Jest podstawą wyboru rynku docelowego • Pozwala na szybkie śledzenie zmian na rynku • Daje szanse wcześniejszego przygotowania się do zmian zachodzących na rynku • Pozwala dotrzeć do tych nabywców, których preferencje uwzględniono w kształtowaniu produktów • Pozwala osiągać przewagę nad konkurentami poprzez dostosowanie oferty rynkowej do potrzeb określonej grupy nabywców • Ułatwia aktywizację sprzedaży poprzez dobór form dla określonych, zdefiniowanych adresatów . Teresa Taranko Kryteria segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych Odnoszące się do konsumenta Psychograficzne Demograficzne Społeczno-ekonomiczne - wiek - dochód -styl życia - płeć - zawód -aktywność - wielkość rodziny - wykształcenie - faza w cyklu - miejsce zamieszkania -zainteresowania życia rodziny -opinie, nawyki, -skłonność do ryzyka Odnoszące się do produktu / sytuacji zakupu Warunki zakupu Wzorzec konsumpcji Oczekiwane korzyści -rodzaj sklepu - posiadanie innych produktów -wiedza na temat produktu -czas zakupu - częstotliwość użycia -dostrzegane /oczekiwane -lojalność wobec marki - wielkość jednorazowego korzyści -częstotliwość zakupu zakupu Teresa Taranko 2 21/10/2012 Segmentacja nabywców powieści historycznych na rynku amerykańskim oparta na czynnikach demograficznych i społeczno-ekonomicznych Teresa Taranko 4C’s – międzynarodowa klasyfikacja konsumentów wg ich życiowych potrzeb Struktura polskiego społeczeństwa w 2010 roku Teresa Taranko - 3 21/10/2012 Średnia krajowa • Wartość: poczucie bezpieczeństwa • Poszukiwanie bezpieczeństwa to przede wszystkim unikanie ryzyka, a więc wybieranie zgodnie ze zdaniem większości, życie z prądem, unikanie konfrontacji. • Bezpieczeństwo daje rodzina, wspólnota, organizacja, rutyna, bycie posłusznym, niewychylanie się. • Średnia krajowa to rozbudowany kodeks postępowania i przestrzeganie prawa. Unikanie życia na kredyt. •

Recently converted files (publicly available):