• Document: Vuosikertomus 2015 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
  • Size: 1.03 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 20:59:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Vuosikertomus 2015 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TILINPÄÄTÖKSET VUODELTA 2015 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n Nordea Henkivakuutus Suomi -konserni 22. toimintavuosi 3 Vakuutusmaksutulo 3 Tuloslaskelma 7 Yhtiön sijoitussalkku vuonna 2015 3 Tase 8 Positiivinen vuosi sijoituskoreille 4 Rahoituslaskelma 10 Korvaukset 4 Kulut 4 Henkilöstö 4 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Tulos 4 Tuloslaskelma 11 Vakuutustekninen vastuuvelka 4 Tase 12 Arvio kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuodelta 2015 5 Rahoituslaskelma 14 Vakavaraisuus 5 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n tilinpäätöksen liitetiedot 15 Riskienhallinta 5 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n Konsernirakenne ja omistus 5 hallinto ja tilintarkastajat 48 Tulevaisuuden näkymät 5 Hallituksen esitys voitonjaosta 48 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n Tilintarkastuskertomus 49 hallinto ja tilintarkastajat 6 Hallituksen ehdotus voitonjaosta 6 Tilikauden jälkeiset tapahtumat 6 Tunnuslukujen määritelmät 50 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkit- tävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. ”Teemme sen mahdolliseksi” – autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuk- siin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 800 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Postiosoite 00020 NORDEA nordea.fi Aleksis Kiven katu 9, Helsinki Puhelin (09) 1652 7601 TOIMINTAKERTOMUS 2015 NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY:N VAKUUTUSMAKSUTULO 22. TOIMINTAVUOSI Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n maksutulo laski Suomen henkivakuutusmarkkinoilla sijoitussidonnai- hieman edelliseen tilikauteen verrattuna ollen 2 407,2 nen vakuutusmaksutulo kasvoi ja perustekorkoinen (2 626,0) miljoonaa euroa ennen jälleenvakuuttajien maksutulo aleni. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n osuutta. maksutulo säilyi hyvällä tasolla ja painottui odotuksien mukaisesti sijoitussidonnaiseen vakuutuskantaan. Sijoitussidonnaisen maksutulon osuus kokonaismaksu- tulosta pysyi edelleen korkealla tasolla ylittäen 96 pro- Yhtiö jatkoi tilikauden aikana merkittäviä liiketoiminta- senttia kokonaismaksutulosta. Euromääräisesti sijoitus- prosessien yksinkertaistamiseen ja digitalisoimiseen sidonnainen maksutulo oli 2 328,7 (2 538,0) miljoonaa tähtääviä toimenpiteitä. Tehty työ prosessien ja laa- euroa. Vastaavasti perustekorkoisten vakuutusten mak- dun parantamiseksi huomioitiin ISO9001 sertifikaa- sutulo oli 31,8 (42,7) ja riskivakuutusten maksutulo tilla, jonka yhtiö sai vuoden kolmannella kvartaalilla. 46,6 (45,3) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi World Finance Global Insurance Awards arvioi Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n Yksilöllisen säästöhenkivakuutuksen maksutulo nou- vuoden 2015 parhaaksi henkivakuutusyhtiök

Recently converted files (publicly available):