• Document: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 26, Mart 2016, s
  • Size: 1.19 MB
  • Uploaded: 2019-02-12 19:33:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 26, Mart 2016, s. 266-293 Nuh DOĞAN* OTOMOBİL-SEVERLERİN DİLİ: BİR TOPLUMSAL DİL TÜRÜ VE KENT FOLKLORU ÖRNEĞİ Özet Otomobil-severler sosyo-ekonomik, teknolojik ve kültürel gelişmelerin sonuncunda kent yaşamında ortaya çıkan sosyal bir grup, başka bir deyişle bir halk grubudur. Sosyal grup, sosyal sınıf, cinsiyet, etnik kimlik gibi sosyal farklılıklar ve etkenler ile dil değişkenliği arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Otomobil-severlerin diğer sosyal gruplarda olduğu gibi farklılaşmak, aykırılaşmak, ilgi ve dikkat çekmek için grup kimliklerini oluşturacak ve muhafaza edebilecek bir dil meydana getirdikleri, dil bilimsel farklılıkların yanı sıra yazınsal olarak da kendilerine özgü bir söz varlığı ve anlatım biçimi geliştirdikleri görülür. Otomobil-severlerin dil kullanımı kent yaşamında ortaya çıkan toplumsal bir dil türü ve folklor ürünü olarak değerlendirilebilir. Bu dil türü halkın yaşam biçimini, dünya görüşünü ve algısını göstermekte olup aynı zamanda estetik anlayışının, ince zekâsının ve dili kullanmadaki becerisinin bir yansımasıdır. Otomobil severler, hayata dair muhtelif duygu ve düşüncelerini ifade ederken çoğunlukla şiir dilinin, özellikle Halk şiirinin nazım birimi, kafiye, redif ve seci gibi çeşitli imkânlarından ve Türkçenin atasözü, vecize, kalıp söz, slogan gibi farklı söz varlığı ögelerinden faydalanmışlardır. Anlatımda çoğunlukla mecaza ve söz oyunlarına dayalı sanatsal bir söyleyişin olduğu, nükte ve mizahın yoğun biçimde kullanıldığı görülür. Otomobil-severler ayrıca bilinen vecize, atasözü ve mâni tarzı nazım biçimlerinin ses, biçim, söz varlığı ve söz dizimini değiştirerek kimi zaman da popüler film, müzik ve reklâm sloganlarını kullanarak ve gerektiğinde bunları da değiştirerek kendilerine özgü bir söylem geliştirmişlerdir. Ses bilimsel, sözcüksel, yazımsal ve anlamsal sapmalara sıklıkla başvurulmuş, hemen anlaşılamayan dil bilimsel yapılar meydana getirmişlerdir. Çoğunlukla sözlü olarak kullandıkları dili Facebook gibi çeşitli ortamlarda yazılı olarak da kullanmışlardır. Anahtar Kelimeler: Otomobil-severler, otomobil-severlerin dili, toplumsal dil türü, kent folkloru, Türkçe anlatım yolları. * Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı ABD., nuhdogan55@hotmail.com 267 Otomobil-Severlerin Dili: Bir Toplumsal Dil Türü ve Kent Folkloru Örneği THE LANGUAGE OF CAR-ENTHUSIASTS: EXAMPLE OF A SOCIOLECT AND AN URBAN FOLKLORE Abstract Car-enthusiasts are a social group, in other words, folk group that form in the city life as a results of socio-economic, technological, and cultural developments. There is a correlation betwen social differences and factors such as group, social class, gender, ethnic identity and language variation. In order to differentiate, to become contrary, to arouse interest, to draw attention, the car-enthusiasts generate a language variant which can create and conserve their identity of group, which also has an idiosyncratic vocabulary and expression ways as literary besides linguistic variables. The language of car-enthusiasts can be interpreted as a folkloric product which is shapen in the life of city. It can be seen that this language variant implies the life-style, the world-view and philosohpy of folk; in additon, ıt also is reflection of sense of aesthetics of and wit of and linguistic performance of the folk. While expressing their feeling and their thought, car-enthusiasts have used the opportunities of poetical items, especially folk poetry such as verse, rhyme, repeated word/voice, seci and various items of Turkish vocobulary such as proverb, apothegm, routine, slogan. It is seen that the artistic expression based upon figures of speech and metaphor and the wit and humour are extremely used in the language of car-enthusiasts . In addition, car-enthusiasts have formed a idiosyncratic discourse altering the phone, the form, the vocobulary and the syntax of mâni style verses, proverb, apotheg and sometimes using the slogans of popular film, music and advertisement and if required altering the these ones as well. They have frequently used the phonetical, literal, orthographical, lexical and semantic dev

Recently converted files (publicly available):