• Document: Zasady leczenia nowo rozpoznanej padaczki
  • Size: 193.23 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 20:28:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Zasady leczenia nowo rozpoznanej padaczki Ewa Nagańska Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP Zasady ogólne jeden incydent napadowy „wait and see” diagnostyka: wywiad !!!! EEG, TK + kontrast, MRI, wideo-EEG Rozpoczęcie leczenia padaczki • rozpoczęcie leczenia = rozpoznanie padaczki – kryteria: min. dwa napady padaczkowe (bez prowokacji) • wyjątki: – ciężki uraz głowy → jeden napad padaczkowy + patologiczny zapis EEG – krwawienie wewnątrzczaszkowe • ocena ryzyka nawrotu napadów • ryzyko stosowania LPP a ryzyko napadów (np. padaczka miokloniczna w ciąży) Leczenie po pierwszym napadzie padaczkowym Leczenie należy Nie leczyć rozważyć • nieprawidłowy zapis EEG • prawidłowy zapis EEG • znana przyczyna (guz, • nieznana przyczyna udar) • proste napady • uogólnione napady częściowe toniczno-kloniczne • napady podczas snu • zawód o dużym narażeniu • napady poalkoholowe, (kierowca, pilot) polekowe Cel leczenia padaczki • kontrola napadów padaczkowych (eliminacja /  częstotliwości) • dobrostan psychiczny i fizyczny (jakość życia)   leczenie farmakologiczne  leczenie niefarmakologiczne (neurochirurgiczne, psychoterapia, rehabilitacja, eliminacja czynników prowokujących napady, poradnictwo genetyczne – jedyne formy profilaktyki) Nowoczesne leczenie padaczki znajomość ↓ 3. diagnostyki różnicowej napadów padaczkowych i innych incydentów napadowych (niepadaczkowych) 4. patomechanizmu napadów padaczkowych 5. farmakokinetyki LPP 6. farmakodynamiki LPP Główne zasady farmakologicznego leczenia padaczki • właściwie dobrany lek • monoterapia (60-75%) • racjonalna politerapia • akceptacja przez pacjenta różnych aspektów leczenia (długotrwałe, objawy uboczne leków, ograniczenia) „start low – go slow” Właściwy lek dla pacjenta • Kontrolowane badania kliniczne, randomizowane, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby i placebo – pacjenci z padaczką nowo rozpoznaną (nie ma kryteriów wykluczających) - pacjenci z padaczką lekooporną (liczne kryteria wykluczenia) Właściwy lek dla pacjenta • Napady odogniskowe (częściowe z/bez wtórnego uogólnienia): • Kryterium oceny skuteczności: Czas jaki upłynął do wystąpienia pierwszego napadu Czas jaki upłynął do chwili rocznej remisji • Wyniki : CBZ=VPA=PHT=PB (da Silva, 1996) Właściwy lek dla pacjenta • Skuteczność zależna od typu napadu Napady częściowe wtórnie uogólnione: Całkowita kontrola napadów wg Ramsay i Toledo, 1997 r.: CBZ - 48% PHT - 49% VPA - 52% Właściwy lek dla pacjenta • Karbamazepina vs kwas walproinowy w terapii padaczki nowo rozpoznanej • Badanie otwarte • Dobór rodzaju leku i dawki przez lekarza prowadzącego • Skuteczność: CBZ - 76% VPA - 72% (Richens i wsp., 1994) Skuteczność leczenia • W ciągu roku 63% pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką jest wolna od napadów (Brodie, 2001) • 50% pacjentów z padaczką uzyskuje dobrą kontrolę napadów stosując jeden lek (Kalviainen, 2001) • U 58% pacjentów z padaczką ogniskową kontrolujemy napady (Brodie,2001) Właściwy lek dla pacjenta • Czy w wyborze leku dla pacjenta możemy kierować się przypadkiem (ślepym losem) np. rzucić kostką? • Czy trzymać się zasady: CZB - napady częściowe VPA - napady uogólnione ? Wybór leku pierwszego rzutu • rodzaj napadu / zespołu padaczkowego • profil bezpieczeństwa / toksyczność – wiek – płeć – zawód • „specjalne” grupy chorych – dzieci – osoby w starszym wieku – kobiety w ciąży Znaczenie nowych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu padaczki nowo rozpoznanej Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology American Epilepsy Society NEUROLOGY 2004;62: 1252- 1260 Klasyfikacja badań klinicznych Klasa I – badanie z randomizacją, w którym punkty końcowe oceniano bez znajomości przynależności do grupy, obejmujące odpowiednią grupę pacjentów. Muszą być spełnione kryteria: • jednoznacznie określone główne punkty końcowe • jednoznacznie określone kryteria włączenia i wykluczenia • prawidłowy opis losu chorych, którzy przedwcześnie ukończyły badanie lub otrzymały leczenie niezgodne z wyjściowym przydziałem do grupy; odpowiednio mała grupa takich osób, by ryzyko błędu systematycznego było jak najmniejsze • Przedstawione wyjściowe cechy demograficzne i kliniczne badanych grup; brak znamiennej różnicy tych

Recently converted files (publicly available):