• Document: MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. KRZYSZTOFA
  • Size: 283.78 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 17:18:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Ʀ8*Ɗ5: , 3 ; :4 ; 5 0 ' .0%-*5&8/*, 8 : %"8 / * $ 5 80 8" . , 4 * Ɗ ƺ " + & ; 6 * $ * 3 MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. KRZYSZTOFA 5 Akt strzelisty Boże, pobłogosław mojej podróży. Spraw, abym jechał bezpiecznie i  szczęśliwie dotarł do celu. Boże, prowadź! Święty Krzysztofie, módl się za nami! Amen. Akt zawierzenia św. Krzysztofowi Święty Krzysztofie, którego imię noszę, Patronie mój, Twojej się opiece w szcze- gólniejszy sposób dzisiaj polecam i pro- szę Cię, abyś mnie swoim wstawiennic- twem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjed- nał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen. 6 Modlitwy w różnych intencjach O opiekę na drogę Święty Krzysztofie, który patronujesz pro- wadzącym pojazdy, otaczaj swą opieką każdego, kto usiądzie za kierownicą. Wypraszaj u Boga łaski i predyspozy- cje potrzebne każdemu kierującemu po- jazdem. Święty Krzysztofie, proś dobrego Bo- ga, aby chronił kierowców przed brawurą i  wypadkami i  aby każdy z  nich był na drodze odpowiedzialny, trzeźwy, opano- wany i życzliwy. Amen. O pomoc O  święty Krzysztofie, wejrzyj na nasze dusze niedostatecznie oddane służbie 7 Najsilniejszego Pana. Rozproszenia ziem- skiego życia, walka o byt, krótkowzrocz- ny egoizm odrywają nas od rzeczy świę- tych, uzależniających przyszłość wieczną od teraźniejszości. Wyproś nam u Boga łaskę czułej pamięci o Nim w pracy, pod- czas odpoczynku, w radości i smutku. Niech świadomość obecności Bożej go- ści w nas, niosąc z sobą odrodzenie du- cha i nadzieję wiekuistego szczęścia po śmierci. Amen. O zachowanie od grzechu samolubstwa Przez zasługi świętego Krzysztofa, słu- gi Twego, błagam Cię, wiekuisty Boże, abyś mnie zachować raczył od grzechu samolubstwa, a natomiast natchnął du- chem ofiarności i poświęcenia. Wszak- 8 że sam powiedziałeś: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. Niechaj nigdy o tym Twoim świętym przykazaniu nie zapomnę. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w  niebie i  na ziemi po wszystkie wieki wieków. Amen. 9 Litania do św. Krzysztofa Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Święta Maryjo, – módl się za nami. Święty Krzysztofie, zawsze szukający Boga, Święty Krzysztofie, pragnący służyć Wszechmocnemu Władcy, Święty Krzysztofie, pracujący dla dobra bliźnich, 10 Święty Krzysztofie, mężnie walczący z ży- wiołem, Święty Krzysztofie, dźwigający Tego, który ciężar grzechów świata nosił, Święty Krzysztofie, któryś tysiączne ser- ca pogan przeistaczał, Święty Krzysztofie, zwycięzco pokus, Święty Krzysztofie, bohaterski Męczen- niku, Święty Krzysztofie, patronie pielgrzymów, Święty Krzysztofie, patronie podróżują- cych, Święty Krzysztofie, patronie kierowców, Święty Krzysztofie, patronie lotników i marynarzy, Święty Krzysztofie, patronie kolejarzy, Święty Krzysztofie, możny Opiekunie wiernych, Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. 11 Od grzechu każdego, – wybaw nas, Panie. Od katastrof, Od złych przygód w podróży, Od śmierci nagłej, Od burz i powodzi, Od wojen i wszelkich waśni, My, grzeszni, Ciebie prosimy, – wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam grzechy nasze odpuścić raczył, Abyś wstawiennictwo świętego Krzysz- tofa za nami przyjąć raczył, Abyśmy ufni w jego opiekę nie lekcewa- żyli ostrożności, Abyśmy wzorem świętego Krzysztofa byli uczynni i miłosierni, Abyśmy pamiętali o zbawieniu wiecznym, Abyśmy życie zakończyli szczęśliwą śmier- cią, 12 Spis treści Modlitwy za wstawiennictwem św. Krzysztofa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Akt strzelisty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Akt zawierzenia św. Krzysztofowi. . . . 6 Modlitwy w różnych intencjach.. . . . . . 7 O opiekę na drogę. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 O pomoc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 O zachowanie od grzechu samolubstwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Litania do św. Krzysztofa. . . . . . . . . . . 10 Błogosławieństwo w dniu ­wspomnienia św. Krzysztofa. . . . . 14 Nabożeństwo przebłagalne za grzechy kierowców (ks. J. Kraśnicki). . . . . . .

Recently converted files (publicly available):